बनावट देशी दारु निर्मीतीच्या कारखान्यावर छापा;लाखोंचा मुद्देमाल जप्त.

राज्य उत्पादन शुल्क अहमदनगर विभागाचा पाथर्डी तालुक्यातील जिरेवाडीच्या त्या बनावट देशी दारु निर्मीतीच्या कारखान्यावर छापा;लाखोंचा मुद्देमाल जप्त.

शेवगांव प्रतिनिधी (दि.१९ जुन):- राज्य उत्पादन शुल्क विभागीय भरारी पथक पुणे विभाग कार्यालयाने अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात जिरेवाडी येथील बनावट देशी दारु निर्मीतीच्या कारखान्यावर छापा टाकून मोठया प्रमाणात बनावट देशी दारुचा साठा जप्त केला* आहे.राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई श्री.डॉ.विजय सुर्यवंशी, संचालक श्री.सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशान्वये व विभागीय उपआयुक्त श्री.मोहन वर्दे यांच्या मार्गदर्शनाखाली.

Aaj Tak | Maharashtra Times News

राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक विभागीय भरारी पथक पुणे विभाग यांच्या पथकाने मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक १९ जुन २०२३ रोजी सुखदेव ज्ञानदेव आंधळे यांचे शेतामधील राहत्या घराच्या पाठीमागे, पत्रा शेडमध्ये,जिरेवाडी गावचे हददीत,संत वामनभाऊ विद्यालयाचे पुर्वेस,भगवान गडाच्या उजव्या बाजूस, जिरेगाव, ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर* या ठिकाणी छापा मारुन स्पिरीटने

भरलेले ३५ लिटर क्षमतेचे २ प्लास्टीक कॅन अं.७० ब.लि. स्पिरीट,३५ लिटर क्षमतेच्या ५ प्लास्टीक कॅनमध्ये अंदाजे १७५ लिटर देशी दारुचा तयार ब्लेंन्ड,बनावट देशी दारु बॉबी संत्राच्या ९० मि.ली.क्षमतेच्या

१९०० सिलबंद बाटल्या (१९ बॉक्स),देशी दारुची बनावट झाकणे २४०० व लेबल ५५८०,बुचे सिल

करण्याचे सिलींग मशीन,९० मि.ली.क्षमतेच्या २९००० रिकाम्या बाटल्या व १८० मिली क्षमतेच्या १२५००

रिकाम्या बाटल्या तसेच बनावट देशी दारु तयार करण्यासाठी लागणारे इतर साहीत्य व बनावट देशी दारुची वाहतुक व विक्री करणेकामी वापरलेला एक टाटा कंपनीचा ४०७ मॉडेलचा चारचाकी टेंम्पो क्र.MH

१५ / G २२३२ असा एकुण अं.कि.रु.५,८२,३२५/- इतक्या किंमतीचा दारुबंदी गुन्हयाचा मुददेमाल 

कार्यालयाकडील गुरक्र/ २१७/२०२३ दिनांक १९/०६/२०२३ मध्ये महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम १९४९ चे

कलम ६५ अ,ब,क,ड,ई,फ, ८१,८३,९० व १०३ नुसार जप्त करुन सदर ठिकाणी अवैधरित्या बनावट देशी दारु

तयार करीताना मिळून आलेले आरोपी क्र.१)सतिश नवनाथ डमाळे वय ३८ वर्षे रा.बोंदरवाडी,ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर, २)नितीन रामनाथ डमाळे वय ३० वर्षे रा.बोंदरवाडी ता.पाथर्डी जि.

अहमदनगर ३)सुखदेव ज्ञानदेव आंधळे वय ५५ वर्षे रा.जिरेवाडी ता.पाथर्डी,जि. अहमदनगर,४)अरुण विठ्ठ्ल कराड वय ३२ वर्षे रा.येळी, ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर व ५) संजय विठ्ठ्ल कराड वय २८ वर्षे रा.येळी,ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना सदर गुन्हयामध्ये जागीच अटक करुन प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पाथर्डी कोर्ट जि.अहमदनगर यांचे समोर हजर केले असता आरोपी क्र. १ व २ यांना न्यायालयाने दिनांक २२/०६/२०२३ पर्यत ०३ दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली असून उर्वरीत

आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

सदरील कारवाईमध्ये विभागीय भरारी पथकाचे निरीक्षक श्री.नंदकुमार शा.जाधव,दुय्यम निरीक्षक श्री.ए.बी.पाटील राज्य उत्पादन शुल्क,श्रीरामपूर विभागाचे निरीक्षक श्री.बी .बी. हुलगे,दु.निरीक्षक श्री.आर.ए.घोरपडे,स.दु.नि. श्री.ए.के.शेख तसेच जवान सर्वश्री.प्रताप कदम, एस.एस.पोंधे,अमर कांबळे, अहमद शेख,भरत नेमाडे, अनिल थोरात,अमोल दळवी, एस.व्ही.बिटके,एन.आर. ठोकळ व पी.डी.साळवे यांनी

सहभाग घेतला असून गुन्हयाचा पुढील तपास विभागीय भरारी पथकाचे दु.निरीक्षक श्री. ए.सी.फडतरे हे करीत आहे.

*अविनाश देशमुख शेवगांव*

*सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार*

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *