शासकीय आदिवासी वसतिगृह ( ऑनलाईन ) चालू वर्ष प्रवेश प्रक्रिया

ऑनलाईन वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सन 2022-23 साठी सुरू करण्यात आली आहे, विद्यार्थी आता या वर्षा करिता नवीन आणि नूतनीकरणासाठी अर्ज करु शकतात.

शासकीय आदिवासी वसतिगृह ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन 2022-23
शासकीय आदिवासी वसतिगृह ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया

नवीन अर्जासाठी लागणारी कागदोपत्री :

१) जातीचा दाखला किंवा व्हॅलिडिटी 

२) शाळेचे बोनाफाईड किंवा ऐंडमिशन पावती 

३) मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट 

४) उत्पन्न दाखला 

५) मार्कशीट 

६) एल.सी ( शाळा सोडल्याचा दाखला )

७) बँक पासबुक 

८) आधार कार्ड 

९) पासपोर्ट फोटो 

१०) स्वताची सही 

नूतनीकरण अर्जासाठी लागणारी कागदोपत्री:

१) शाळेचे बोनाफाईड किंवा एडमिशन पावती 

२) मेडिकल फिटनेस

फॉर्म भरण्यासाठी संपर्क साधावा.

आपल्या जवळच्या ऑनलाईन सायबर कॅफे ला आवश्य भेट द्या.    

थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) अनुषंगाने शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेतलेल्या/घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी घ्यावयाची खबरदारी.

पालकाचे घोषणापत्र आणि विद्यार्थ्यांचे घोषणापत्र नमुना आणि विद्यार्थांना योजना किंवा वसतीगृह प्रवेशासाठी अर्ज सादर करताना घ्यावयाची खबरदारी. लिंक पुढील प्रमाणे https://drive.google.com/file/d/1uWMTN0ARcXZZI5qqUaokCL3U_RmfqU6e/view?usp=sharing

शैक्षणिक वर्ष सण २०२१-२२ साठी पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना सायकल ४ साठी, प्रकल्प स्तरावरून शिफारस करण्यात आलेल्या विध्यार्थींची बिलिंग प्रक्रिया आयुक्तस्तरावर सुरु आहे. शैक्षणिक वर्ष सण २०२१-२२ मध्ये काही विध्यार्थाना सायकल १ मध्ये देय नसलेले बिल वितरित झाले असल्याने त्यांना जास्तीची लाभ रक्कम सायकल ४ मध्ये जाऊ नये म्हणून आयुक्त स्तरावरून सायकल ४ करीता अश्या विधार्थ्यांचे बिल थांबण्यात आले आहे,

 त्यामुळे सायकल ४ मध्ये असणाऱ्यांना काही विध्यार्थांचे बिल महाआयटी टीम मार्फत दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया अत्यंत तात्काळ स्वरूपात सुरु आहे, सदर बदल होताच सायकल ४ साठी प्रकल्प स्तरावरून शिफारस प्राप्त विध्यार्थ्यांना लाभ वितरित केला जाईल. सण २०२१-२२ सायकल-४ साठी ३३६० विध्यार्थ्यांना लाभ त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात वितरित करण्यात आलेला आहे. सण २०२१-२२ सायकल-४ साठी ३३६० विध्यार्थ्यांना लाभ त्यांचा आधार संलग्न बँक खात्यात वितरित करण्यात आलेला आहे.

चालू वर्ष ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया.
खालील माहिती पूर्ण वाचा.


शैक्षणिक वर्ष सण २०२२-२३ साठी वसतिगृह योजना ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, सर्व अभ्यासक्रमासाठी नुतनीकरणसाठी अर्ज करता येईल.

शैक्षिणक वर्ष २०२१-२२, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना महाविद्यालय आणि प्रकल्प कार्यालय स्तरावर प्रलंबित अर्ज दिनांक २९/०६/२०२२ पर्यंत निकाली काढण्यात यावीत. या कालावधी नंतर मंजूर अर्ज मंजूर करण्यात येणार नाहीत.

शैक्षिणक वर्ष २०२१-२२, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना, बिलिंग प्रक्रिया सुरु आहे, सद्यस्तिथीत अर्ज स्तिथी, लाभ वितरीत झालेले विध्यार्थी संख्या, प्रलंबीत अर्ज संख्या ATC आणि PO प्रमाणे माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आयुक्तालय स्तरावर शिफारस करण्यात आलेले विधार्थ्याचे लाभ वितरण प्रक्रिया सुरु आहे. प्रकल्प स्तरावरील अर्ज मंजूर होताच संबंधित लाभ वितरण प्रक्रिया केली जाईल.

आपल्या अर्जातील त्रुटी दुर करून अर्ज महाविद्यालय आणि प्रकल्प स्तरावरून मंजूर होणे गरजेचे आहे. संबंधित स्तरारून अर्ज मंजूर करून घेणे अत्यवश्य आहे. खालील लिंक वर क्लिक करून आपण ATC आणि PO प्रमाणे माहितीसाठी पाहता येईल. ” https://drive.google.com/file/d/1NViderBw7qQSltmPNpH67ps8t5wGdlkI/view?usp=sharing “

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढ सर्व प्रकल्प कार्यालय साठी दि.२२/०६/२०२२, पर्यंत करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थी सदर योजनेसाठी अर्ज करू शकतात या मुदतीनंतर अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ करण्यात येणार नाही याची नोंद सर्व विध्यार्थ्यानी घावी. महाविद्यालय आणि प्रकल्प स्तरावरून सदर अर्ज नमुद कालावधीत तपासण्यात यावीत.

Upload clear scan copy of original documents. विद्यार्थ्यांनी कागतपत्रांची स्वच्छ प्रत संकेत स्थळा मार्फत सादर(Upload ) करावी.

विद्यार्थ्यांनी अर्जामध्ये स्वत:चाच मोबाईल क्रमांक नोंद (entry) करावा.

मोबाईल क्रमांकाची नोंद करताना सदर मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकासोबत registered असावा. आधार संलग्न मोबाईल क्रमांकाचा वापर केल्यामुळे विद्यार्थी पडताळणी करणे सोपे होईल.

ऑनलाईन अर्जामध्ये स्वत:चे नाव नोंदणी करताना सदर नाव हे आधार कार्ड वरील नावाप्रमाणेच तंतोतंत असावे.

वसतीगृह प्रवेशासाठी/स्वयम् योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी आधार क्रमांकाची नोंद (entry) करताना त्यांचा आधार क्रमांक suspend झाला नसल्याची खात्री करून घेणे तसेच आधार क्रमांक suspend झाला असल्यास तो कार्यरत करून मगच त्याची नोंद करणे अनिवार्य आहे.

विद्यार्थ्यांनी त्यांचा बँक खाते क्रमांक नोंद (entry) करण्यापूर्वी सदर बँक खाते कार्यरत असल्याची खात्री करावी. बँक खाते कार्यरत नसल्यास योजनेंतर्गत लाभ देताना अडचणी येतात. तसेच सदर बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेले असावे. बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न नसल्यास संबंधित बँक शाखेत जाऊन ते आधार संलग्न करून घ्यावे.

ऑनलाईन अर्ज करताना अभ्यासक्रम/शिक्षण संस्था उपलब्ध नसल्यास/दिसत नसल्यास याबाबत अशा प्रकरणी संबंधित प्रकल्प कार्यालयात भेट देऊन ही बाब संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. प्रवेश प्रक्रीये संदर्भात अर्ज स्थिती संकेत स्थळावर वेळो वेळी भेट देऊन जाणून घेणे हि विद्यार्थ्यांची जबाबदारी असेल, या बाबत आपणास स्वतंत्रपणे कळवले जाणार नाही.

अर्ज करताना अर्जात चुकीची माहिती सादर केल्यास, जर अर्ज रद्द झाला किंवा लाभ मिळण्यास विलंब अथवा लाभ रद्द झाल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार जबाबदार राहील.

पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना आणि वस्तीगृह योजनाबाबत संपर्क ई-मेल tddswayamhostelhelp@gmail.com हा असेल

वसतिगृह, पंडित दीनदयाल स्वयंम योजना संबंधित चौकशी साठी खालील नंबर वर संपर्क करता येईल. 0253-2992946

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *