How to Documents Required for All Government Certification Works सर्व शासकीय दाखले कामांसाठी लागणारे कागदपत्रे.

सर्व शासकीय दाखले कामांसाठी लागणारे कागदपत्रे : How to Documents Required for All Government Certification Works

How to Documents Required for All Government Certification Works सर्व शासकीय दाखले कामांसाठी लागणारे कागदपत्रे.

Table of Contents

सर्व शासकीय दाखले कामांसाठी लागणारे कागदपत्रे PDF पहा : How to Documents Required for All Government Certification Works

1) उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • शेती असल्यास ७/१२ उतारा.
 • स्वयंघोषणा पत्र
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स

2) नॉन क्रिमीलेअर दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • तहसीलदार यांचे उत्पन्न दाखला.
 • जातीचा दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
 • शाळा सोडल्याचा दाखला
 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

3) जातीचा दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • फोर्म भरणाऱ्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला ओरीजनल
 • वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला ओरीजनल
 • काकांचा शाळा सोडल्याचा दाखला ओरीजनल
 • आजोबांचा पूर्वीचा शाळा सोडल्याचा दाखला : OBC साठी ( १९६७ ) SC साठी ( १९६१ ) आणि ST साठी ( १९५० ) चा पुरावा.

4) डोमासाईल नॅशनॅलिटी चा दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to Documents Required for All Government Certification Works

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • स्वयंघोषणा रहिवासी दाखला
 • शाळा सोडल्याचा दाखला ओरीजनल

5) भारतीय मराठा जातीचा दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • स्वयंघोषणा रहिवासी दाखला
 • शेताचा उतारा ७/१२
 • फोर्म भरणाऱ्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला ओरीजनल
 • वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला ओरीजनल

6) जन्म नोंद आदेश काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • ग्रामसेवक यांनी जन्म नोंद न केल्याचा दाखला
 • लसीकरण कार्ड किंवा हॉस्पीटल मधील जन्म दाखला

7) मृत्यू नोंद आदेश काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • ग्रामसेवक यांनी मृत्यू नोंद न केल्याचा दाखला
 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • API रिपोर्ट

8)जेष्ठ नागरिक दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • स्वयंघोषणा रहिवासी दाखला
 • ग्रामसेवक यांनी जन्म नोंद न केल्याचा दाखला

9) शेतकरी चा दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • शेतकरीचा तलाठी अहवाल दाखला
 • ७/१२ खाते उतारा
 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

10) शेतमजूर  दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • शाळा सोडल्याचा दाखला ओरीजनल

11) पॅन कार्ड काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • मोबाईल उपडेट असलेला आधार कार्ड झेरॉक्स
 • शाळा सोडल्याचा दाखला ओरीजनल

12) रेशन कार्ड मधून नाव कमी करणे काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लगणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड मूळ प्रत
 • पासपोर्ट फोटो
 • मृत व्यक्तीचे नाव कमी करायचे असल्यास मृत्यू चा दाखला
 • कुटुंब प्रमुखाचे नाव कमी करायचे संमती पत्र

13) रेशन कार्ड मध्ये नाव वाढवणे काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो
 • मुलांचे ६ महिन्यातील जन्म दाखला
 • लग्न झाले असल्यास महेरील येथे नाव कमी करायचा पावती

14) जात पडताळणी काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • प्राथमिक शाळा सोडल्याचा दाखला आणि शाळा प्रवेश रजिस्टर उतारा
 • माध्यमिक शाळा सोडल्याचा दाखला आणि शाळा प्रवेश रजिस्टर उतारा
 • कॉलेज शाळा सोडल्याचा दाखला आणि शाळा प्रवेश रजिस्टर उतारा
 • जन्म नोंदीचा दाखला
 • शेताचा ७ / १२ उतारा ड परिपत्रक
 • वडिलांचा भावाचा, बहिणीचा कोणाचाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

15) तात्पुरते निवासी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • Pan कार्ड झेरॉक्स
 • लाईट बिल
 • मतदान कार्ड
 • मनरेगा कार्ड
 • पासपोर्ट फोटो

16) पत दाखला काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • Pan कार्ड झेरॉक्स
 • लाईट बिल
 • मतदान कार्ड
 • मनरेगा कार्ड
 • पासपोर्ट फोटो
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स

17) लहान जमीनधारक प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • Pan कार्ड झेरॉक्स
 • लाईट बिल
 • मतदान कार्ड
 • मनरेगा कार्ड
 • पासपोर्ट फोटो
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • ७ / १२ उतारा

18) सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी परवानगी काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

  • आधार कार्ड झेरॉक्स
  • Pan कार्ड झेरॉक्स
  • लाईट बिल
  • मतदान कार्ड
  • मनरेगा कार्ड
  • पासपोर्ट फोटो
  • रेशन कार्ड झेरॉक्स
  • ७ / १२ उतारा

19) नवीन शिधापत्रिका रेशन कार्ड काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • लाईट बिल
 • मतदान कार्ड
 • मनरेगा कार्ड
 • पासपोर्ट फोटो
 • उत्पन्न दाखला झेरॉक्स
 • ७ / १२ उतारा

20) विभक्त कौटुंबिक प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

  • आधार कार्ड झेरॉक्स
  • Pan कार्ड झेरॉक्स
  • लाईट बिल
  • मतदान कार्ड
  • मनरेगा कार्ड
  • पासपोर्ट फोटो
  • रेशन कार्ड झेरॉक्स
  • ७ / १२ उतारा

21) निवासी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • Pan कार्ड झेरॉक्स
 • लाईट बिल
 • मतदान कार्ड
 • मनरेगा कार्ड
 • पासपोर्ट फोटो
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • ७ / १२ उतारा
 • भाडे करार

22) हयातीचे प्रमाण पत्र काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • PAN  कार्ड झेरॉक्स
 • वाहन परवाना
 • पासपोर्ट फोटो

23) दुकान आणि स्थापना नोंदणी काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • Pan कार्ड झेरॉक्स
 • लाईट बिल
 • मतदान कार्ड
 • मनरेगा कार्ड
 • पासपोर्ट फोटो
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • ७ / १२ उतारा
 • भाडे करार

24) कारखाना नोंदणी काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • Pan कार्ड झेरॉक्स
 • लाईट बिल
 • मतदान कार्ड
 • पासपोर्ट फोटो

25) कारखाना नूतनीकरण काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • Pan कार्ड झेरॉक्स
 • लाईट बिल
 • मतदान कार्ड
 • पासपोर्ट फोटो

26) एल जी बी, यु जी बी आणि कँटोन्मेंट बोर्ड यांना घरगुती आणि पेजल परवानगी काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to Documents Required for All Government Certification Works

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

27) संस्थेचे नाव नोंदणी काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

28) साऊंड सिस्टिम साठी परवाना काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

29) शांतता पूर्ण विधानसभा आणि प्रक्रिया आवश्यक परवानगी कागदपत्रे पत्त्याचा पुरावा काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to Documents Required for All Government Certification Works

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

30) पेट्रोल पंपासाठी गॅस एजन्सी हॉटेल बार इक्त आवश्यक कागदपत्रे काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

31) विदेशात जाण्यासाठी भारतीय नागरिकांसाठी पोलीस क्लिअ रन्स सर्टीफिकीट काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to Documents Required for All Government Certification Works

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

32) एनओसी शस्त्र परवाना स्थापन काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to documents required for all government certification works pdf

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

33) अण्णा परवाना कागदपत्रे काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

34) बिगरकृषी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

35) शिधापत्रिकेत प्रतिलिपी काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

36) शिधापत्रिकेत नाव वघडणे काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

37) विभक्त शिधापत्रिका काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

38) शिधापत्रिकेची नूतनीकरण काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to documents required for all government certification works in maharashtra

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

39) महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

40) उपहारगृह अनुज्ञप्ती काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

41) केबल ऑपरेटर अनुज्ञप्ती काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

42) हॉटेल उपहारगृह लॉज गृह परवाना नूतनीकरण काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to documents required for all government certification works in india

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

43) हॉटेल परवान काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

44) लॉजिंग बोर्डिंग परवाना काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

45) प्रमाणित पत्र. एसडीओ कार्यालय काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to documents required for all government certification works PDF

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

46) प्रमाणिक पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

47) स्वाक्षरी सह प्रमाणित काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ? How to documents required for all government certification works in india

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

48) प्रमाणिक पत्र तहसीलदार कार्यालय काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

49) प्रमाणित पत्र भुमिअभिलेख काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

50) संजय गांधी निराधार योजना काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

51) श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

52) इंदिरा गांधी नॅशनल ओल्ड एज पेन्शन योजना काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

53) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत्व अपंग पेन्शन योजना काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

54) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना काढण्यासाठी कोणकोणते कागदपत्रे लागणार ?

 • आधार कार्ड झेरॉक्स
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • पासपोर्ट फोटो

How to Documents Required for All Government Certification Works Pdf Download : सर्व शासकीय दाखले कामांसाठी लागणारे कागदपत्रे PDF

How to Documents Required for All Government Certification Works Important Links

Notification (जाहिरात) येथे क्लिक करा 
Official Website (अधिकृत वेबसाईट) येथे क्लिक करा 
Join Us On WhatsApp येथे क्लिक करा
Join Us On Telegram येथे क्लिक करा
Join Us On Facebook येथे क्लिक करा
How to Documents Required for All Government Certification Works Pdf येथे क्लिक करा 
How to Documents Required for All Government Certification Works Download PDF येथे क्लिक करा 

Related Informational Post :

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *