Navinya purna yojana Online Apply | Gai Mhashi Vatap Yojana 2022: | नाविन्यपूर्ण योजना नवीन अर्ज सुरु – दोन दुधाळ गाई /म्हशी साठी.

नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र शासनाने सुरु केले आहे. नाविन्यपूर्ण योजना दोन दुधाळ गाई /म्हशी . त्या साठी पशुसंवर्धन विभागाने  वेबसाईट हि चालू केली  आहे. तरी काय – काय कागदपत्रे लागतील आणि अर्ज कसा भारावा ,लाभार्थी निवडीचे निकष, एका गटाची प्रकल्प किंमत त्याची संपूर्ण माहिती देत आहे. 

योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप योजना.


योजनेचे नाव – दोन दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप योजना.(Gai Mhashi Vatap Yojana 2022:)

संकरित गाय – एच.एफ. / जर्सी म्हैस – मुऱ्हा / जाफराबादी

देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी.

Navinya purna yojana  साठी लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१. महिला बचत गट (अ.क्र. २ ते ३ मधील ).

२. अल्प भूधारक (१ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक ).

३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोंद असलेले ).

Navinya purna yojana  साठी एका गटाची प्रकल्प किंमत खालीलप्रमाणे राहील.

१) २ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात ).

संकरित गाई /म्हशी चा गट – प्रति गाय /म्हैस रु. ४०,०००/- प्रमाणे ८०,०००

२) 2 जनावरांसाठी गोठा.

3) स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र.

४) खाद्य साठविण्यासाठी शेड.

५) ५.७५ टक्के (अधिक १०.०३ टक्के सेवाकर ) दराने ३ वर्षाचा विमा ५,०६१

एकूण प्रकल्प किंमत  ८५,०६१ एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .

प्रवर्ग २ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात)

१) शासकीय अनुदान अनुसूचीत जाती ७५ टक्के  (६३,७९६)

२) स्वहिस्सा अनुसूचीत जाती २५ टक्के. ( २१२६५. ३३ )

3) शासकीय अनुदान सर्वसाधारण ५० टक्के  ( ४२,५३१ )

४) स्वहिस्सा सर्वसाधारण ५० टक्के  ( ४२,५३१ )

Navinya purna yojana  साठी अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे –

१) फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२)  सातबारा (अनिवार्य)

३) ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत.

Online Apply Link.


अर्ज कसा भरावा .

सदर Navinya purna yojana  साठी  हि  online भरायचा आहे. तरी आपल्या  जवळच्या  online सेतु केंद्नेराला नक्कीच  भेट द्या. आणि   दोन दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप योजना.च्या जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा .

*गाई, म्हशी, शेली पालन, कुक्कुटपालन योजने मध्ये ज्यांना निवड झाल्याचा मेसेज आला आहे त्यांच्यासाठी कागदपत्रे* : 

* फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )

* सातबारा (अनिवार्य)

* ८ अ उतारा (अनिवार्य )

* अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र

* आधारकार्ड (अनिवार्य )


जिल्हास्तरीय योजना – दुधाळ गायी / म्हशीचे वाटप करणे. योजनेचे नाव – दोन दुधाळ गाई 

* ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा

म्हशी साठी.घरबसल्या फोर्म भरण्यासाठी 

अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )

दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )

लिंक .

राशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य ) 

दिव्यांग असल्यास दाखला (अनिवार्य )

बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला 

रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणी कार्डची सत्यप्रत

प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत दिलेली आहे.

टीप :

1.सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे तसेच दुग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सातारा,सांगली,सोलापूर,कोल्हापूर व अहमदनगर ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *