भारताचे संविधान ची माहिती मराठी / THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

भारताच्या राज्यघटनेची ही पहिली इंग्रजी-मराठी (डिग्लॉट) आवृत्ती आहे. पहिली आवृत्ती भारताच्या राज्यघटनेची मराठी आवृत्ती 1979 मध्ये सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आली. भारताचे, मुद्रण आणि लेखन साहित्य संचालनालय, महाराष्ट्र सरकार. त्याचे सहा सुधारित आवृत्त्या 1983, 1988, 1992, 2002 आणि 2006 मध्ये प्रकाशित झाल्या, त्यात समाविष्ट प्रकाशनाच्या वेळेपर्यंत भारतीय संविधानात वेळोवेळी केलेल्या दुरुस्त्या.

भारताचे संविधान ची माहिती मराठी / THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

भारतीय राज्यघटनेची सध्याची diglot आवृत्ती संचालनालयाने तयार केली आहे भाषांची, महाराष्ट्र सरकार आणि त्याची छाननी आणि तपासणी केली आहे अधिकृत भाषा शाखा (प्रादेशिक एकक), विधान विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, नवीन दिल्ली, केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून उपलब्ध करून देणार आहे.

भारतीय संविधान आणि इतर केंद्रीय कायदे सामान्य जनतेला त्यांच्या स्वतःच्या प्रादेशिक भागात त्यांना त्यांच्या खऱ्या आत्म्याने जमिनीचा कायदा जाणून घेण्यास सक्षम करण्यासाठी अधिकृत भाषा घटनात्मक आदेश. या आवृत्तीत, राज्यघटनेच्या तरतुदींसह सर्व दुरुस्त्या (अठ्ठाण्णव सुधारणा) अधिनियम, 2012 मध्ये आवश्यक तळटीपांचा समावेश करण्यात आला आहे. आम्हाला आशा आहे, ही आवृत्ती बारचे सदस्य, खंडपीठ, कायद्याचे विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांना उपयुक्त ठरेल. नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2014. पी.के. मल्होत्रा, भारत सरकारचे सचिव.

Table of Contents

भारताचे संविधान भाग I संघ आणि त्याचा प्रदेश संघाचे नाव आणि प्रदेश.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

(१) भारत, म्हणजेच भारत, राज्यांचे संघराज्य असेल.
(२) राज्ये आणि त्यांचे प्रदेश पहिल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील.]
(३) भारताच्या प्रदेशाचा समावेश असेल- (अ) राज्यांचे प्रदेश; (ब) पहिल्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केंद्रशासित प्रदेश; आणि] (c) असे इतर प्रदेश जे अधिग्रहित केले जाऊ शकतात.

नवीन राज्यांमध्ये प्रवेश किंवा स्थापना.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

संसद कायद्यानुसार राज्यांमध्ये प्रवेश करू शकते अशा अटी व शर्तींवर संघटन, किंवा नवीन राज्ये स्थापन करा, ज्यांना योग्य वाटेल. [२अ. सिक्कीम संघाशी जोडले जाईल] राज्यघटनेद्वारे प्रतिनिधी (छत्तीसवी दुरुस्ती) कायदा, 1975, एस. 5 (26-4-1975 पासून).

नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान क्षेत्रे, सीमा किंवा नावे बदलणे राज्ये.—संसद कायद्याने- THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

(अ) कोणत्याही राज्यापासून प्रदेश वेगळे करून किंवा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे काही भाग एकत्र करून किंवा कोणताही प्रदेश कोणत्याही राज्याच्या भागाशी जोडून नवीन राज्य तयार करा;
(b) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवणे;
(c) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ कमी करणे;
(d) कोणत्याही राज्याच्या सीमा बदलणे;
(e) कोणत्याही राज्याचे नाव बदला:

[परंतु त्याशिवाय कोणतेही विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाणार नाही राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसार आणि विधेयकात समाविष्ट असलेल्या प्रस्तावाचा कुठे परिणाम होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ, सीमा किंवा नाव हे विधेयक राष्ट्रपतींनी संदर्भित केले आहे. त्या राज्याच्या विधीमंडळाला शक्य तितक्या कालावधीत त्यावर आपले मत व्यक्त करण्यासाठी संदर्भामध्ये किंवा राष्ट्रपती परवानगी देऊ शकतील अशा पुढील कालावधीत आणि कालावधी निर्दिष्ट म्हणून निर्दिष्ट किंवा परवानगी कालबाह्य झाली आहे.]

भारताचे संविधान भाग II नागरिकत्व :  संविधानाच्या प्रारंभाच्या वेळी नागरिकत्व.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

याच्या प्रारंभाच्या वेळी संविधान, प्रत्येक व्यक्ती ज्याचा भारताच्या प्रदेशात अधिवास आहे आणि- (a) ज्याचा जन्म भारताच्या प्रदेशात झाला; किंवा (b) ज्यांच्या पालकांपैकी एकाचा जन्म भारताच्या हद्दीत झाला होता; किंवा (c) जो भारताच्या हद्दीत साधारणपणे पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ रहिवासी आहे

अशा प्रारंभाच्या लगेच अगोदर, भारताचा नागरिक असेल. भारतातून स्थलांतरित झालेल्या विशिष्ट व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे अधिकार पाकिस्तान.—अनुच्छेद ५ मध्ये काहीही असले तरी, ज्या व्यक्तीने देशाच्या प्रदेशात स्थलांतर केले आहे. आता पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट केलेल्या भूभागातील भारत हा भारताचा नागरिक असल्याचे मानले जाईल या संविधानाचा प्रारंभ जर- अ) तो किंवा त्याचे आई-वडील किंवा त्याच्या आजी-आजोबांपैकी कोणाचाही जन्म भारतात झाला आहे.

भारत सरकार कायदा, 1935 (मूळतः अधिनियमित केल्याप्रमाणे); आणि (b) (i) जर अशा व्यक्तीने जुलैच्या एकोणिसाव्या दिवसापूर्वी स्थलांतर केले असेल तर, 1948, त्याच्या स्थलांतराच्या तारखेपासून ते सामान्यतः भारताच्या प्रदेशात रहिवासी आहेत, किंवा (ii) अशा व्यक्तीने जुलै महिन्याच्या एकोणिसाव्या दिवशी किंवा नंतर स्थलांतर केले असेल अशा बाबतीत, 1948, त्याच्या वतीने नियुक्त करण्याच्या अधिकाऱ्याने भारताचे नागरिक म्हणून त्याची नोंदणी केली आहे.

त्यांनी अशा अधिकाऱ्याला केलेल्या अर्जावर भारताचे अधिराज्य सरकार ही राज्यघटना सुरू होण्यापूर्वी आणि  त्याद्वारे विहित केलेल्या रीतीने  सरकार: परंतु, कोणतीही व्यक्ती जोपर्यंत ती च्या प्रदेशात रहिवासी होत नाही तोपर्यंत अशी नोंदणी केली जाणार नाही त्याच्या अर्जाच्या तारखेपूर्वी किमान सहा महिने भारत. पाकिस्तानातील काही स्थलांतरितांचे नागरिकत्वाचे अधिकार.—काहीही असले तरी कलम 5 आणि 6 मध्ये, मार्च 1947 च्या पहिल्या दिवसानंतर, प्रदेशातून स्थलांतरित झालेली व्यक्ती भारताचा आता पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट असलेला प्रदेश

भारताचे संविधान ची माहिती मराठी / THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

भारताचा नागरिक असल्याचे मानले जाणार नाही : THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

परंतु, या लेखातील काहीही अशा व्यक्तीला लागू होणार नाही, ज्याने असे स्थलांतर केल्यानंतर आता पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट असलेला भूभाग भारताच्या हद्दीत परत आला आहे पुनर्वसन किंवा कायमस्वरूपी रिटर्न किंवा कोणत्याही कायद्याच्या अधिकाराखाली जारी केलेले आणि अशा प्रत्येक कलम 6 च्या खंड (ब) च्या उद्देशाने व्यक्तीने प्रदेशात स्थलांतर केले आहे असे मानले जाईल जुलै १९४८ च्या एकोणिसाव्या दिवसानंतर भारताचा.

भारताचे संविधान (भाग II.—नागरिकत्व). THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या विशिष्ट व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क.— अनुच्छेद 5 मध्ये काहीही असले तरी, कोणतीही व्यक्ती जी किंवा कोणाच्या पालकांपैकी किंवा कोणाचीही भारत सरकार कायदा, 1935 मध्ये परिभाषित केल्यानुसार आजी-आजोबांचा जन्म भारतात झाला (मूळ म्हणून अधिनियमित), आणि जो सामान्यतः भारताबाहेरील कोणत्याही देशात राहतो,

अशा परिभाषित केल्याप्रमाणे समजला जाईल राजनयिक किंवा वाणिज्य दूताद्वारे भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणीकृत असल्यास भारताचे नागरिक असणे अर्जावर तो सध्या राहत असलेल्या देशात भारताचा प्रतिनिधी त्याने त्याच्या अगोदर किंवा नंतर अशा मुत्सद्दी किंवा वाणिज्य दूताला केले या संविधानाचा प्रारंभ, सरकारने विहित केलेल्या स्वरूपात आणि पद्धतीने

भारताचे वर्चस्व किंवा भारत सरकार. THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

स्वेच्छेने परदेशी राज्याचे नागरिकत्व प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तींनी नागरिक नसावे.— कलम ५ नुसार कोणतीही व्यक्ती भारताची नागरिक असू शकत नाही किंवा ती भारताची नागरिक म्हणून मानली जाणार नाही. अनुच्छेद 6 किंवा अनुच्छेद 8 चे सद्गुण, जर त्याने स्वेच्छेने कोणत्याही परदेशी राज्याचे नागरिकत्व प्राप्त केले असेल.

नागरिकत्वाच्या अधिकारांचे सातत्य.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

प्रत्येक व्यक्ती जी आहे किंवा समजली जाते या भागाच्या कोणत्याही पूर्वगामी तरतुदी अंतर्गत भारताचा नागरिक, च्या तरतुदींच्या अधीन असेल संसदेने बनवलेला कोणताही कायदा, तो तसा नागरिकच राहील. नागरिकत्वाच्या अधिकाराचे कायद्याद्वारे नियमन करण्यासाठी संसद.—पूर्वगामी काहीही नाही या भागाच्या तरतुदींसह कोणतीही तरतूद करण्याच्या संसदेच्या अधिकारापासून वंचित राहतील नागरिकत्व संपादन आणि संपुष्टात आणणे आणि संबंधित इतर सर्व बाबींचा आदर करणे नागरिकत्व.

भारताचे संविधान भाग तिसरा मूलभूत अधिकार THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

सामान्य  व्याख्या.— या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसल्यास, “राज्य” भारत सरकार आणि संसद आणि सरकार आणि विधानमंडळ यांचा समावेश आहे प्रत्येक राज्ये आणि भारताच्या हद्दीत किंवा अंतर्गत सर्व स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरणे भारत सरकारचे नियंत्रण.

मूलभूत अधिकारांशी विसंगत किंवा त्यांचा अवमान करणारे कायदे.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

(1) सर्व कायदे ही राज्यघटना सुरू होण्यापूर्वी लगेचच भारताच्या हद्दीत अंमलात, अशा प्रकारे जोपर्यंत ते या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत आहेत, अशा विसंगतीच्या मर्यादेपर्यंत, निरर्थक असणे राज्याने दिलेले अधिकार काढून घेणारा किंवा कमी करणारा कोणताही कायदा करणार नाही. हा भाग आणि या कलमाचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा, उल्लंघनाच्या मर्यादेपर्यंत, निरर्थक असणे (३) या लेखात, संदर्भ अन्यथा आवश्यक असल्याशिवाय,—

 1. (अ) “कायदा” मध्ये कोणताही अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, विनियम, अधिसूचना, भारताच्या हद्दीत कायद्याचे बल असलेले प्रथा किंवा वापर;
 2. (b) “अधिनियमित कायदे” मध्ये विधानमंडळाने किंवा इतर सक्षम कायद्याने पारित केलेले किंवा केलेले कायदे समाविष्ट आहेत ही राज्यघटना सुरू होण्यापूर्वी भारताच्या भूभागात अधिकार आहे आणि नाही असा कोणताही कायदा किंवा त्याचा कोणताही भाग असल्याचे नसल्याचे असले तरीही, पूर्वी रद्द केले गेले, एकतर सर्व किंवा विशिष्ट भागात कार्यरत.
 3. [(4) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट या अंतर्गत केलेल्या संविधानाच्या कोणत्याही दुरुस्तीला लागू होणार नाही कलम ३६८.

समानतेचा अधिकार : कायद्यासमोर समानता.- THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

 • राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यासमोर समानता नाकारणार नाही किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण.

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा ठिकाणाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध

 • जन्म.—(१) राज्य कोणत्याही नागरिकाशी केवळ
 • धर्म, वंश, या कारणांवरून भेदभाव करणार नाही. जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यापैकी कोणतेही.
 • कोणताही नागरिक, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव,
 • संबंधित कोणत्याही अपंगत्व, दायित्व, निर्बंध किंवा अटींच्या अधीन रहा-
 • (अ) दुकाने, सार्वजनिक रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि सार्वजनिक मनोरंजनाच्या ठिकाणी प्रवेश; किंवा
 • (ब) विहिरी, टाक्या, आंघोळीचे घाट, रस्ते आणि सार्वजनिक रिसॉर्टच्या ठिकाणांचा वापर पूर्णतः किंवा अंशतः राज्य निधीतून किंवा सामान्य जनतेच्या वापरासाठी समर्पित.
 • (३) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट राज्याला कोणतीही विशेष तरतूद करण्यापासून रोखू शकत नाही
  महिला आणि मुले.

भारताचे संविधान ची माहिती मराठी / THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

भारताचे संविधान (भाग तिसरा.—मूलभूत हक्क.) THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

या अनुच्छेदातील किंवा कलम 29 मधील खंड (2) मधील कोणतीही गोष्ट राज्याला असे करण्यापासून रोखू शकत नाही कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नागरिक किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी.]

या लेखातील किंवा कलम 19 च्या खंड (1) च्या उपखंड (जी) मधील काहीही प्रतिबंधित करणार नाही कोणत्याही सामाजिक प्रगतीसाठी, कायद्याने, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यापासून राज्य नागरिकांचा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींसाठी अशा विशेष तरतुदींचा समावेश शैक्षणिक संस्थांमधील त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित आहे खाजगी शैक्षणिक संस्था, अल्पसंख्यांकांव्यतिरिक्त राज्याकडून अनुदानित किंवा विनाअनुदानित असोत कलम ३० च्या खंड (१) मध्ये उल्लेखित शैक्षणिक संस्था.]

सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

 • (1) असेल रोजगार किंवा नियुक्ती संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान संधी राज्य अंतर्गत कार्यालय.
 • (२) कोणत्याही नागरिकाने, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान या कारणास्तव किंवा त्यापैकी कोणतेही, कोणत्याही  नोकरी किंवा कार्यालयासाठी अपात्र किंवा भेदभाव राज्य अंतर्गत.
 • (३) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट संसदेला विहित करणारा कोणताही कायदा करण्यास प्रतिबंध करणार नाही नोकरीच्या वर्ग किंवा वर्ग किंवा कार्यालयात नियुक्ती 3 [सरकारच्या अंतर्गत, किंवा कोणतेही स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरण, राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश,  निवासासाठी कोणतीही आवश्यकता त्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात] अशा नोकरी किंवा नियुक्तीपूर्वी.
 • (४) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट राज्याला आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यापासून रोखू शकत नाही कोणत्याही मागासवर्गीय नागरिकांच्या नावे  नियुक्ती किंवा पदे, ज्याच्या मते राज्याच्या अंतर्गत सेवांमध्ये राज्याचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.

[A) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट राज्याला आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यापासून रोखणार नाही [पदोन्नतीच्या बाबतीत, परिणामी ज्येष्ठतेसह, कोणत्याही वर्गात] किंवा पदांच्या वर्गात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या बाजूने राज्यांतर्गत सेवा ज्या, राज्याचे मत, राज्यांतर्गत सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व केलेले नाही.]

[B) या लेखातील कोणतीही गोष्ट राज्याला कोणत्याही अपूर्ण रिक्त पदांचा विचार करण्यापासून रोखू शकत नाही साठीच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार त्या वर्षात भरण्यासाठी राखीव ठेवलेले आहे खंड (4) किंवा खंड (4A) अंतर्गत भरल्या जाणाऱ्या रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग म्हणून आरक्षण त्यानंतरचे कोणतेही वर्ष किंवा वर्षे आणि अशा प्रकारच्या रिक्त पदांचा विचार केला जाणार नाही पन्नास टक्के कमाल मर्यादा निश्चित करण्यासाठी ज्या वर्षातील रिक्त पदे भरली जात आहेत त्या वर्षातील एकूण रिक्त पदांवर आरक्षण.]

या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीचा कोणत्याही कायद्याच्या कार्यप्रणालीवर परिणाम होणार नाही जो प्रदान करतो की कोणत्याही = धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या व्यवहाराशी संबंधित कार्यालयाचा पदभार किंवा त्याच्या नियामक मंडळाचा कोणताही सदस्य विशिष्ट धर्माचा दावा करणारी व्यक्ती असेल किंवा विशिष्ट संप्रदायाशी संबंधित.

THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi PDF Download Click Here

भारताचे संविधान (भाग तिसरा.—मूलभूत हक्क.)

अस्पृश्यता निर्मूलन.- THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

“अस्पृश्यता” नाहीशी केली जाते आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत प्रचलित फॉर्म निषिद्ध आहे. “अस्पृश्यता” मुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही अपंगत्वाची अंमलबजावणी ए कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा.

पदव्या रद्द करणे.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

(1) कोणतीही पदवी, लष्करी किंवा शैक्षणिक भेद नसणे, नसेल. राज्याने प्रदान केले.
(२) भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परदेशी राज्याकडून कोणतीही पदवी स्वीकारणार नाही.
(३) भारताचा नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती लाभाचे किंवा ट्रस्टचे कोणतेही पद धारण करत असताना करू शकत नाही राज्यांतर्गत, राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परदेशी राज्याकडून कोणतीही पदवी स्वीकारणे.
(4) राज्याच्या अंतर्गत लाभाचे किंवा ट्रस्टचे कोणतेही पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, संमतीशिवाय करू शकत नाही राष्ट्रपतींचे, कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा त्याखालील कोणत्याही प्रकारचे कोणतेही वर्तमान, मानधन किंवा पद स्वीकारणे परदेशी राज्य.

स्वातंत्र्याचा अधिकार

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादींबाबत काही अधिकारांचे संरक्षण.- सर्व नागरिक अधिकार असेल-

 • (अ) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी;
 • (ब) शांततेने आणि शस्त्राशिवाय एकत्र येणे;
 • (c) संघटना किंवा संघ 1[किंवा सहकारी संस्था] स्थापन करणे;
 • (d) भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरणे;
 • (ई) भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागात राहणे आणि स्थायिक होणे;

भारताचे संविधान (भाग तिसरा.—मूलभूत हक्क.) THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

या कलमाच्या 1[उप-खंड (डी) आणि (ई)] मधील कोणत्याही गोष्टीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. अस्तित्वात असलेला कायदा जोपर्यंत तो लागू करतो किंवा राज्याला कोणताही कायदा लागू करण्यापासून प्रतिबंधित करतो, वाजवी वरील उप-कलम द्वारे प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकारांच्या वापरावर निर्बंध,सामान्य जनतेच्या हितासाठी किंवा कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या हिताच्या संरक्षणासाठी.

या कलमाच्या उपखंड (जी) मधील कोणत्याही गोष्टीचा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या कार्यावर परिणाम होणार नाही. जोपर्यंत तो राज्याच्या हितासाठी लादणारा कोणताही कायदा लादतो किंवा प्रतिबंधित करतो. सामान्य जनता, सांगितलेल्या अधिकाराच्या वापरावर वाजवी निर्बंध

उप-कलम, आणि, विशेषतः, THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

[उक्त उप-कलममधील काहीही कोणत्याही कामावर परिणाम करणार नाही.अस्तित्वात असलेला कायदा जोपर्यंत तो संबंधित आहे किंवा राज्याला कोणताही कायदा करण्यापासून प्रतिबंधित करतो,
(i) कोणत्याही व्यवसायाचा सराव करण्यासाठी आवश्यक व्यावसायिक किंवा तांत्रिक पात्रता किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसाय चालवणे किंवा
(ii) राज्याद्वारे, किंवा राज्याच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रित महामंडळाद्वारे, च्या कोणताही व्यापार, व्यवसाय, उद्योग किंवा सेवा, मग ते नागरिकांचे पूर्ण किंवा आंशिक वगळलेले असो किंवा अन्यथा].

गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविण्याच्या संदर्भात संरक्षण.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

 • (1) कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवले जाणार नाही. कायदा लागू झाला तेव्हा लागू असलेल्या कायद्याचे उल्लंघन वगळता कोणत्याही गुन्ह्यासाठी गुन्हा म्हणून आरोप लावले जातील, किंवा त्यापेक्षा जास्त दंड होऊ नये गुन्हा घडल्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार लागू.
 • (२) कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा खटला चालवला जाणार नाही आणि शिक्षा केली जाणार नाही.
 • (३) कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवनापासून वंचित ठेवता येणार नाही कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय वैयक्तिक स्वातंत्र्य.

शिक्षणाचा अधिकार.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

राज्य सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देईल सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील बालके, ज्याप्रमाणे राज्य, कायद्याने ठरवेल.]

काही प्रकरणांमध्ये अटक आणि अटकेपासून संरक्षण.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

(1) कोणतीही व्यक्ती नाही, अटक केलेल्याला कारणास्तव, शक्य तितक्या लवकर, माहिती न देता कोठडीत ठेवले जाईल, अशा अटकेसाठी किंवा त्याला कायदेशीर व्यवसायीकडून सल्ला घेण्याचा आणि बचाव करण्याचा अधिकार नाकारला जाणार नाही. त्याच्या आवडीचे.

(२) अटक केलेल्या आणि कोठडीत ठेवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जवळच्या व्यक्तीसमोर हजर केले जाईल. अशा अटकेच्या चोवीस तासांच्या कालावधीत दंडाधिकारी आवश्यक वेळ वगळून, अटकेच्या ठिकाणाहून मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टापर्यंतचा प्रवास आणि अशी कोणतीही व्यक्ती असू नये, दंडाधिकाऱ्याच्या अधिकाराशिवाय या कालावधीच्या पलीकडे कोठडीत ठेवले. (३) खंड (१) आणि (२) मधील काहीही लागू होणार नाही-

(अ) कोणत्याही व्यक्तीला जी काही काळासाठी शत्रू परदेशी आहे; किंवा (b) प्रतिबंधात्मक तरतूद असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अटक

भारताचे संविधान ची माहिती मराठी / THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

भारताचे संविधान (भाग III.—मूलभूत हक्क.) THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

प्रतिबंधात्मक अटकेसाठी तरतूद करणारा कोणताही कायदा एखाद्या व्यक्तीला अटकेसाठी अधिकृत करू शकत नाही
तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी जोपर्यंत- (अ) एक सल्लागार मंडळ ज्यामध्ये अशा व्यक्तींचा समावेश आहे, जे होण्यासाठी पात्र आहेत किंवा आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केलेले, वरील मुदत संपण्यापूर्वी अहवाल दिला आहे

तीन महिने अशा नजरकैदेसाठी पुरेसे कारण आहे: THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

परंतु या पोटकलममधील कोणतीही गोष्ट कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात ठेवण्यास अधिकृत करणार नाही. उपखंड (ब) अंतर्गत संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याने विहित केलेल्या कमाल कालावधीच्या पलीकडे खंड (7); किंवा b) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींनुसार अशा व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाते. उपखंड (a) आणि (b) खंड (7).

जेव्हा प्रतिबंधात्मक तरतूद असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत केलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाते. ताब्यात घेणे, आदेश देणारा अधिकारी, शक्य तितक्या लवकर, अशा व्यक्तीस या कारणास्तव संप्रेषण करेल, ज्याचा आदेश दिला गेला आहे आणि त्याला विरुद्ध प्रतिनिधित्व करण्याची लवकरात लवकर संधी देईल, ऑर्डर

(६) खंड (५) मधील कोणत्याही गोष्टीसाठी त्या खंडात नमूद केल्याप्रमाणे असा कोणताही आदेश देणाऱ्या प्राधिकरणाची आवश्यकता नाही. अशा प्राधिकरणाने सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध मानलेली तथ्ये उघड करणे.

(७) संसद कायद्याने विहित करू शकते- THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

(अ) कोणत्या परिस्थितीत, आणि प्रकरणांचे वर्ग किंवा वर्ग ज्यामध्ये, एखादी व्यक्ती असू शकते. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेशिवाय कोणत्याही कायद्यानुसार तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी ताब्यात घेतले. खंड (4) च्या उप-खंड (अ) च्या तरतुदींनुसार सल्लागार मंडळाचे मत प्राप्त करणे;

भारताचे संविधान  (भाग III.—मूलभूत हक्क.) THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

(b) जास्तीत जास्त कालावधी ज्यासाठी कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही वर्गात किंवा प्रकरणांच्या श्रेणींमध्ये असू शकते. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेसाठी प्रदान केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार अटकेत; आणि (c) [उप-कलम अंतर्गत चौकशीत सल्लागार मंडळाने अवलंबली जाणारी प्रक्रिया (a) खंड (4)].

शोषणाविरुद्ध हक्क THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

माणसांच्या वाहतुकीवर बंदी आणि सक्तीचे श्रम.—(१) मानवी वाहतूक प्राणी आणि बेगार आणि इतर तत्सम प्रकारचे सक्तीचे श्रम प्रतिबंधित आहेत आणि कोणतेही उल्लंघन ही तरतूद कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा असेल.

या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट राज्याला जनतेसाठी अनिवार्य सेवा लादण्यापासून रोखू शकत नाही. उद्देश, आणि अशी सेवा लागू करताना राज्य कोणत्याही कारणास्तव भेदभाव करणार नाही. केवळ धर्म, वंश, जात किंवा वर्ग किंवा त्यापैकी कोणत्याही.

कारखान्यांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई इ. –

वयापेक्षा कमी वयाचे कोणतेही मूल कामावर ठेवण्यास मनाई . चौदा वर्षे कोणत्याही कारखान्यात किंवा खाणीत काम करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक कामात मूल कामावर ठेवण्यास मनाई असेल.

THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi PDF

धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यवसाय, सराव आणि प्रसार

(१) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य आणि यातील इतर तरतुदींच्या अधीन, भाग, सर्व व्यक्तींना विवेकाच्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वतंत्रपणे दावा करण्याचा अधिकार समान आहे, धर्माचे पालन आणि प्रचार करा.
(2) या अनुच्छेदातील काहीही कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या कार्यावर परिणाम करणार नाही किंवा राज्यास प्रतिबंध करणार नाही
कोणताही कायदा बनवण्यापासून –
(a) कोणत्याही आर्थिक, आर्थिक, राजकीय किंवा इतर धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापांचे नियमन किंवा प्रतिबंध करणे
जे धार्मिक प्रथेशी संबंधित असू शकते;
(b) समाजकल्याण आणि सुधारणा प्रदान करणे किंवा हिंदू धर्मीयांना उघडे पाडणे हिंदूंच्या सर्व वर्ग आणि विभागांसाठी सार्वजनिक चारित्र्याच्या संस्था.

धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय किंवा त्याच्या कोणत्याही विभागाला अधिकार असतील-

 • (अ) धार्मिक आणि सेवाभावी हेतूंसाठी संस्था स्थापन करणे आणि त्यांची देखभाल करणे;
 • (b) धर्माच्या बाबतीत स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करणे.
भारताचे संविधान ची माहिती मराठी / THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi
भारताचे संविधान ची माहिती मराठी / THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

भारताचे संविधान (भाग तिसरा.—मूलभूत हक्क.) THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची मालकी घेणे आणि घेणे; आणि कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणे.

कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनासाठी कर भरण्याचे स्वातंत्र्य.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

न व्यक्तीला कोणताही कर भरण्यास भाग पाडले जाईल, ज्याची रक्कम विशेषत: मध्ये विनियोजन केली जाते, कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा धर्माच्या प्रचारासाठी किंवा देखभालीसाठी खर्चाची भरपाई, संप्रदाय धार्मिक सूचना किंवा विशिष्ट धार्मिक उपासनेला उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य

शैक्षणिक संस्था.— THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

 • (१) कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणतीही धार्मिक सूचना दिली जाणार नाही. संस्था पूर्णतः राज्याच्या निधीतून राखली जाते.
 • (२) खंड (१) मधील कोणतीही गोष्ट प्रशासित शैक्षणिक संस्थेला लागू होणार नाह, राज्य परंतु कोणत्याही देणगी किंवा ट्रस्ट अंतर्गत स्थापित केले गेले आहे ज्यासाठी त्या धार्मिक आवश्यक आहेत, अशा संस्थेमध्ये सूचना दिल्या जातील.
 • (३) कोणतीही व्यक्ती राज्याद्वारे मान्यताप्राप्त किंवा मदत घेणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत उपस्थित राहणार नाही, कोणत्याही धार्मिक सूचनांमध्ये भाग घेण्यासाठी राज्याबाहेरील निधीची आवश्यकता असेल, अशा संस्थेमध्ये किंवा अशा संस्थेमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही धार्मिक उपासनेस उपस्थित राहणे किंवा, त्याच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही आवारात अशी व्यक्ती किंवा, जर ती व्यक्ती अल्पवयीन असेल, तर त्याचा पालक, त्याला संमती दिली आहे.

सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

अल्पसंख्याकांच्या हिताचे संरक्षण.—(1) नागरिकांचा कोणताही विभाग, भारताचा प्रदेश किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती असेल, जतन करण्याचा अधिकार आहे. (२) कोणत्याही नागरिकाला द्वारे देखरेख केलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश नाकारला जाणार नाही, केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा किंवा कोणत्याही कारणास्तव राज्य किंवा राज्य निधीतून मदत मिळवणे
त्यांना अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि प्रशासनाचा अधिकार.—

 • (१) सर्व अल्पसंख्याकांना, मग ते धर्म किंवा भाषेवर आधारित असो, त्यांना स्थापनेचा आणि प्रशासनाचा अधिकार असेल
  त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था. एखाद्याच्या कोणत्याही मालमत्तेच्या अनिवार्य संपादनासाठी तरतूद करणारा कोणताही कायदा बनवताना, अल्पसंख्याकांद्वारे स्थापित आणि प्रशासित शैक्षणिक संस्था, खंड (1) मध्ये संदर्भित, राज्य हे सुनिश्चित करेल की अशा कायद्यानुसार निश्चित केलेली किंवा निर्धारित केलेली रक्कम
 • (२) राज्य, शैक्षणिक संस्थांना मदत देताना, भेदभाव करणार नाही, कोणतीही शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापनाखाली आहे या आधारावर, धर्म किंवा भाषेवर आधारित असो.

भारताचे संविधान (भाग III.—मूलभूत हक्क) [काही कायद्यांची बचत] THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi

[अ. इस्टेट इत्यादींच्या अधिग्रहणासाठी कायद्याची बचत करणे.—३[(१) असे असले तरी, कलम 13 मध्ये काहीही समाविष्ट नाही, यासाठी कोणताही कायदा प्रदान केलेला नाही-

(अ) कोणत्याही इस्टेटचे किंवा त्यातील कोणत्याही अधिकारांचे राज्याद्वारे संपादन किंवा, अशा कोणत्याही अधिकारांचे निर्मूलन किंवा सुधारणा, किंवा (b) मर्यादित कालावधीसाठी राज्याद्वारे कोणत्याही मालमत्तेचे व्यवस्थापन ताब्यात घे, सार्वजनिक हितासाठी किंवा मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन सुरक्षित करण्यासाठी, किंवा,

(c) सार्वजनिक हितासाठी किंवा मध्ये दोन किंवा अधिक कॉर्पोरेशनचे एकत्रीकरण, कोणत्याही कॉर्पोरेशनचे योग्य व्यवस्थापन सुरक्षित करण्यासाठी किंवा, (d) व्यवस्थापकीय एजंट, सचिव आणि यांच्या, कोणत्याही अधिकारांचे विझवणे किंवा बदल करणे, खजिनदार, व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक किंवा कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापक किंवा कोणत्याही मतदान अधिकारांचे, त्यातील भागधारकांचे, किंवा,

(ई) कोणत्याही कराराच्या आधारे जमा झालेल्या कोणत्याही अधिकारांचे, निर्मूलन किंवा सुधारणा, कोणतेही खनिज किंवा खनिज तेल शोधण्याच्या किंवा जिंकण्याच्या उद्देशाने भाडेपट्टी किंवा परवाना
अशा कोणत्याही कराराची मुदतपूर्व समाप्ती किंवा रद्द करणे, भाडेपट्टी किंवा परवाना,
याच्याशी विसंगत आहे, किंवा काढून टाकते किंवा संक्षिप्त करते या आधारावर ते निरर्थक मानले जाईल.

Important Links : 

Related Notification Information Pdf : THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi PDF 2024 Click Here
Official Website Information Link : THE CONSTITUTION OF INDIA Information In Marathi 2024  Click Here
Join Us On Facebook  Click Here
Join Us On Telegram  Click Here
Join Us On WhatsApp  Click Here
Join Us On Instagram  Click Here

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *